Home English
Srpski
Naslovna strana / Publikacije
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Publikacije "Endemita"
    Ivana Jelić, Bojan Stanisavljević, Nada Ćosić
"Korak po korak do Nature 2000"

2015. god, 84 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

U duhu evropskih integracija i ostvarivanja bolje zaštite biodiverziteta naše zemlje predstavljamo publikaciju „Korak po korak do Nature 2000“, izrađenu u okviru projekta „Budimo spremni za Naturu 2000“, koji je sufinansiralo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zemlje zapadnog Balkana spadaju u najbogatije oblasti u Evropi kada je u pitanju raznovrsnost vrsta i ekosistema. Sve ove države, uključujući i Srbiju, treba da kao buduće članice Evropske unije (EU) dostignu njene standarde kako bi mogle da doprinesu ostvarivanju zajedničkih evropskih ciljeva u oblasti zaštite prirode. Radi efikasnijeg očuvanja prirode EU je donela Strategiju o biodiverzitetu, koja uključuje nekoliko ciljeva za sprečavanje daljeg gubitka biodiverziteta i ekosistema do 2020. godine. Ovi ciljevi podrazumevaju pravilno upravljanje mrežom EU - Natura 2000, bolju zaštitu ekosistema, veću upotrebu zelene infrastrukture i održivu poljoprivredu i šumarstvo.

Ova publikacija se bavi pomenutim ciljevima i to kroz promovisanje Natura 2000 mreže zaštićenih područja EU (koja nisu ekvivalentna sa dosada postojećim sistemom zaštite u svetu i Evropi, odnosno kod nas), kao rezultat evropskih aspiracija Srbije i težnje za očuvanjem prirode prema evropskim standardima. U skladu sa tim, sadrži tekstove koji se tiču uspostavljanja mreže zaštićenih područja u Srbiji, primere dobre prakse u očuvanju evropskog biodiverziteta, ali i opšte tekstove o ekološkim mrežama EU i Srbije. Direktiva o staništima i Direktiva o pticama, koje predstavljaju osnovu za uspostavljanje Natura 2000 mreže nisu do sada zvanično prevedene u Srbiji. S obzirom na to da proces transponovanja (ugrađivanja) odredaba obeju Direktiva u nacionalno zakonodavstvo već duže vreme traje, ada implementacija (primena) tek predstoji, neophodno je u srpski (stručni i zvanični) jezik uvesti odgovarajuću terminologiju kako se spontano ne bi „odomaćili“ engleski termini/pojmovi. Tako je jedan od ciljeva ovog priručnika bio i taj da se rastumači šta se tačno pod određenim engleskim pojmom podrazumeva i da se na adekvatan način približe široj javnosti, odnosno studentima, upravljačima zaštićenim područjima, lokalnim zajednicama i sl.

Nadamo se da će ova publikacija svojim stručnim i edukativnim sadržajem, potkrepljena brojnim ilustracijama i fotografijama, biti prihvaćena od strane čitalaca, posebno studenata kojima je pre svega i namenjena, a čija će uloga u uspostavljanju mreže Natura 2000 u Srbiji biti izuzetno značajna u budućnosti.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su učestvovali u izradi ove publikacije, a posebno koleginici Verici Stojanović i našem stručnom konsultantu Petru Rothu, koji su svojim nesebičnim savetima, stručnošću i znanjem doprineli objavljivanju ove publikacije.

Takođe, ovom prilikom se zahvaljujemo i Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje je omogućilo realizaciju ovog projekta.

 
 
Preuzmite
publikaciju "Korak po korak do Nature 2000" u
PDF formatu
(veličina: 8,6 MB)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Bojan Stanisavljević, Ivana Jelić, Katarina Jovičić, Nada Ćosić
"Vodič kroz faunu riba Beograda"

2014. god, 120 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

Pred vama je vodič kroz faunu riba Beograda, kojim Ekološko društvo „Endemit“ daje svoj doprinos upoznavanju, očuvanju i zaštiti biodiverziteta Beograda. Ovaj Vodič ima za cilj da vas upozna sa faunom riba, da vam ukaže na njihov značaj u prirodi, status ugroženosti i mere zaštite. Kriterijum za odabir vrsta opisanih u ovom vodiču zasnivao se na prikazu svih vrsta riba koje žive kako u većim, tako i u manjim vodotocima na širem području Beograda.

Vodič se sastoji iz dva dela: uvodnog, u kome se čitaoci mogu upoznati sa vodom kao resursom, ekosistemima kopnenih voda i vodotocima Beograda od prošlih vremena do danas, slatkovodnim staništima riba i zaštićenim staništima od važnosti za ribe, ribolovom na teritoriji Beograda kroz istoriju, alatima koji se koriste, kao i o trendovima u privrednom i sportsko-rekreativnom ribolovu na području Srbije. Drugi deo vodiča obuhvata pregled faune riba na teritoriji Beograda, gde je opisano ukupno 54 vrste, kao i faktori ugrožavanja i mere zaštite riba. Završni deo vodiča čine: registar naziva, u kome su vrste navedene abecednim redom prema naučnom nazivu, rečnik stručnih izraza, pregled korišćene literature, spisak autora i izvora fotografija, kao i kratak tekst o Ekološkom društvu „Endemit“.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima onima koji su učestvovali u izradi i izdavanju ovog vodiča, a posebno Upravi grada Beograda, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, koji je obezbedio finansijsku podršku za izradu i štampanje ove publikacije.

Nadamo se da će ova publikacija svojim stručnim, edukativnim i popularnim sadržajem, potkrepljena brojnim ilustracijama i fotografijama, sa oduševljenjem biti prihvaćena od strane čitalaca, posebno među učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima, sadašnjim i budućim ribolovcima i svim ostalim ljubiteljima prirode i istinskim zaštitarima životne sredine.
 
 
Preuzmite
publikaciju "Vodič kroz faunu riba Beograda" u PDF formatu (veličina: 6,6 MB)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    dr Jelka Crnobrnja-Isailović, Ivana Jelić, Bojan Stanisavljević, Nada Ćosić
"Vodozemci i gmizavci Beograda"

2012. god, 116 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

Pred vama je vodič kroz faunu vodozemaca i gmizavaca Beograda. Njegovo izdavanje deo je aktivnosti kojima Ekološko društvo „Endemit“ daje doprinos boljem upoznavanju lokalnih fauna, kao i zaštiti i očuvanju biodiverziteta uopšte.
Vodič se sastoji iz dva dela: uvodnog, u kome se čitaoci upoznaju sa gradom kao ekosistemom, njegovim karakteristikama, kao i problemima sa kojima se stanovnici gradova suočavaju, i drugog dela, u kome je prikazan pregled faune vodozemaca i gmizavaca šireg područja Beograda. Završni deo Vodiča čine sledeća poglavlja: registar naziva u kome su vrste navedene abecednim redom prema latinskom nazivu, rečnik stručnih izraza, pregled korišćene literature, kao i kratak tekst o Ekološkom društvu „Endemit“.
Ovom prilikom zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali u izradi i izdavanju ovog Vodiča, a posebno Upravi grada Beograda, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, koji je obezbedio finansijsku podršku za izradu i štampu ove publikacije, u okviru projekta „Vodozemci i gmizavci Beograda - očuvanje biodiverziteta zaštitom ugroženih vrsta“.
Publikacija „Vodozemci i gmizavci Beograda” predstavlja treće izdanje ovog tipa. Ranije su izdati “Zoo vodič” (2004) i „Vodič kroz biološku i kulturnu raznovrsnost NP Đerdap” (2012). Popularno napisane i bogato ilustrovane, adekvatnog džepnog formata, predstavljaju korisna i zanimljiva izdanja koja privlače pažnju većeg broja čitalaca, pa samim tim doprinose podizanju nivoa ekološke svesti šire javnosti. U planu je obrada ostalih faunističkih grupa, kao i priprema publikacije „Orhideje Srbije”.
Ovaj Vodič ima za cilj da vas upozna sa faunom vodozemaca i gmizavaca, da vam ukaže na njihov značaj u prirodi i pomogne da svi zajedno shvatimo zašto je važno da ove vrste organizama sačuvamo za neke buduće generacije.
 
 
Preuzmite
publikaciju "Vodozemci i gmizavci Beograda" u PDF formatu (veličina: 12,5 MB)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Grupa autora
"Vodič kroz biološku i kulturnu raznovrsnost
Nacionalnog parka Đerdap"


2012. god, 182 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

Pred vama je vodič kroz prirodnu i kulturnu baštinu najvećeg Nacionalnog parka u Srbiji. Njegovo izdavanje deo je aktivnosti kojima Ekološko društvo „Endemit“ obeležava 12 godina svog postojanja i dugogodišnjeg terenskog rada na području NP „Đerdap“.

Vodič je popularno napisan i bogato ilustrovan. Sastoji se iz dva dela: uvodnog, u kome je predstavljeno područje NP „Đerdap“, njegove karakteristike, prirodne i kulturne vrednosti, i drugog dela, u kome je po izboru urednika dat pregled preko 100 vrsta gljiva, biljaka i životinja. Prikazani broj vrsta, u ovom Vodiču, predstavlja samo mali deo ili uzorak ukupnog prirodnog bogatstva NP „Đerdap”. Osnovni kriterijumi za izbor vrsta bili su njihova ugroženost, stepen zaštite, specifičnost, ali i verovatnoća da budu viđene u svojim prirodnim staništima od strane posetilaca Parka. Završni deo Vodiča čine sledeća poglavlja: literatura, registar naziva vrsta (latinski, srpski, engleski) i rečnik stručnih izraza.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali u izradi i izdavanju ovog Vodiča, a posebno Ambasadi Kraljevine Holandije, koja je obezbedila finansijsku podršku za izradu i štampu ove publikacije, u okviru projekta „Vodič kroz biološku raznovrsnost NP Đerdap”. Posebno se zahvaljujemo kolegama iz NP „Đerdap” na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji.

Vodič predstavlja izvod iz naučnopopularne publikacije Monografija NACIONALNI PARK „ĐERDAP“ - Vrednosti, lepota prirode i zaštita, koju Ekološko društvo „Endemit“ priprema i koja bi trebalo da bude publikovana u skorijoj budućnosti. U pripremi Vodiča korišćeni su pojedini delovi tekstova koji su sastavni deo ove Monografije, te se ovom prilikom zahvaljujemo autorima.

Ovaj Vodič ima za cilj da vas upozna sa prirodnim i kulturnim vrednostima Parka, da vam ukaže na njihov značaj i pomogne da svi zajedno shvatimo zašto je važno da ovo područje sačuvamo za neke buduće generacije.

 
 


Preuzmite
"Vodič kroz
biološku i kulturnu raznovrsnost NP Đerdap"
u PDF formatu
(veličina: 11 MB)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

    Grupa autora
"Workbook for education for sustainable development in the Carpathian Eco-Region"

2008. god, 89 str.

Digitalno izdanje
Izdavači: Ekološko društvo Endemit, Beograd i Carpathian EcoRegion Initiative (CERI), Bratislava, Slovačka
Jezik: engleski
In front of you is the first issue of a manual which contains basic instructions on how to learn about sustainable development in the Carpathians.

In this workbook you will find very useful information about different issues which, all together, indicate what does the sustainable development actually means.
The main purpose of the manual is to provide basic information on sustainability in the
Carpathian EcoRegion and to provide a good and comprehensive discussion about various
social, environmental and economic problems of local communities in light of efforts towards sustainable development. It is a tool for conducting trainings on sustainable development in local communities.

For your convenience, we have provided case studies, examples of good practice and tasks in the end of each chapter. This will help you to summarize your knowledge and discussions and, perhaps, create some new ideas and solutions for solving some of your local communities' problems in a sustainable manner.
 
 
Preuzmite "Workbook for education for sustainable development in the Carpathian Eco-Region" u PDF formatu
(veličina: 1,4 MB)
 
     
     

 

 

 

   

Grupa autora
"Praktikum o održivom razvoju lokalnih zajednica"

2006. god, 136 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

Tekstovi i vežbe koji čine ovaj praktikum pružaju mnoštvo korisnih informacija o samom pojmu održivosti, o ekologiji, zaštiti životne sredine, civilnom i demokratskom društvu. Sve teme stavljene su u kontekst lokalnih zajednica koje predstavljaju osnovu održavanja i razvoja svakog društva. Obrađene teme uključuju:
• Organsku poljoprivredu
• Genetički modifikovane organizme
• Održivo korišćenje prirodnih resursa
• Biodiverzitet
• Održivi turizam
• Zaštitu geonasleđa
• Obnovljivi izvori energije
• Odredbe Strategije održivog razvoja EU, i drugo.

 
 
Preuzmite
"Praktikum o održivom razvoju lokalnih zajednica" u PDF formatu
(veličina: 1,8 MB)
 
     

 

 

 

   

Grupa autora
"Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za rešavanje problema životne sredine na principima održivog razvoja"
- Zbornik radova -

2004. god, 94 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski

Publikacija predstavlja zbornik radova sa seminara održanog u Tekiji, na teritoriji NP “Ðerdap”, jula 2004. godine u organizaciji Grupe za lokalne zajednice Ekološkog društva ENDEMIT, kao sastavnog dela četvrtog letnjeg ekološkog kampa “Ðerdap 2004”. Polaznici Seminara bili su mladi ljudi sa teritorije opštine Kladovo, koji se interesuju za probleme životne sredine kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, a neki od učesnika su i aktivisti ekoloških NVO.

 
 

 

 

 

   
   

Ivana Petrić
"ZOO vodič"

2004. god, 104 str.

Izdavač: Ekološko društvo Endemit, Beograd
Jezik: srpski
Izvod iz sadržaja:
- Biodivezitet
- CITES konvencija
- Očuvanje vrsta
- Uloga ZOO vrtova u savremenom društvu
- Ilustrovani katalozi - gmizavci, ptice i sisari, sa naznačenim statusom pojedinih vrsta u
okviru CITES konvencije

  Za pregled PDF fajlova potreban vam je program Acrobat Reader. Možete ga naći na sajtu www.adobe.com