Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Ekološki kampovi na Đerdapu
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi

LETNJI EKOLOŠKI KAMPOVI "ĐERDAP"

Ekološko društvo "Endemit" je od 2001. godine počelo sa realizacijom grupe projekata pod nazivom "Letnji ekološki kamp Đerdap". Celokupna priprema projekata i osmišljavanje aktivnosti sprovode članovi ekološkog društva Endemit. U samoj pripremi i realizaciji aktivnosti veliki i neprocenjiv doprinos pružali su nam stručnjaci iz više organizacija i institucija (Biološki fakultet, Beograd; Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd; Agencija "Ecolobri Bionet", Beograd, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije i drugi.). Sponzori Letnjeg ekološkog kampa bili su, između ostalih, i Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine - Uprava za životnu sredinu R. Srbije; Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Jugoistočnu Evropu; Geografski fakultet, Beograd; Ministarstvo turizma i usluga R. Srbije; Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu i drugi.


Konferencija za štampuGrupa za proučavanje pećinske faune

Misija Letnjeg ekološkog kampa Đerdap jeste unapređivanje stanja i kvaliteta životne sredine na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap, kao dela Karpatske Srbije.


Opšti cilj Kampa je formiranje detaljne baze podataka o stanju pojedinih komponenti životne sredine u svrhu praćenja promena i predlaganja mera zaštite i unapređivanja. U okviru toga postoji podela na konkretne ciljeve koji su predstavljeni kroz rad pojedinih grupa Kampa:

 • Formiranje baze podataka florističkog fonda Nacionalnog parka Đerdap. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka o stanju i kretanju ornitofaune. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka o diverzitetu i stanju pećinske (kripto) faune sa posebnim osvrtom na pećine kao geomorfološke fenomene Karpatske Srbije. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka o stanju i kretanjima ribljeg fonda Dunava na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka diverziteta entomofaune. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka o diverzitetu i kretanjima faune krupnih i sitnih sisara. Detaljnije...
 • Formiranje baze podataka o nivou svesti o zaštiti životne sredine u lokalnim zajednicama na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap / podsticanje lokalnih zajednica na delovanje u oblasti zaštite životne sredine.. Detaljnije...


Kartiranje flotantne vegetacijePredavanje u kanjonu Boljetinske reke


Imajući u vidu ciljeve pojedinačnih radnih grupa urađeni su i posebni ishodi koje članovi Ekološkog društva "Endemit" žele da postignu svojim angažovanjem kroz rad na Kampu:

 • Konstantno praćenje stanja biljnog fonda Parka i sa njim vezanog kvaliteta životne sredine / Stvaranje mogućnosti za komparativnu analizu sa Rumunijom. Detaljnije...
 • Uvid u kretanja populacija ornitofaune sa posebnim osvrtom na značaj Dunava kao migratornog staništa za mnoge ugrožene predstavnike ptica. Detaljnije...
 • Procena vrednosti pećina ovog dela Karpatske Srbije sa aspekta diverziteta i endemizma lokalne kriptofaune. Detaljnije...
 • Praćenje stanja populacija ihtiofaune Dunava na teritoriji Parka sa posebnim osvrtom na faktore ugrožavanja / Predlaganje mera za aktivno upravljanje ribljim fondom na principima održivog razvoja. Detaljnije...
 • Početak rada na upoznavanju diverziteta entomofaune Đerdapa / Entomofauna kao indikator kvaliteta životne sredine / Stvaranje mogućnosti za komparativnu analizu sa Rumunijom. Detaljnije...
 • Uvid u kvalitet i brojnost faune sisara sa posebnim osvrtom na stanje populacija krupnih sisara i uticaj degradacije kvaliteta životne sredine na kretanje njihovih populacija. Detaljnije...
 • Bolje poznavanje osnova zaštite životne sredine na principima održivog razvoja. Spoznavanje lokalnih problema životne sredine i razvoj znanja i veština za njihovo rešavanje. Pokretanje lokalnih ekoloških inicijativa. Detaljnije...


Rad grupe za sisare Markiranje i proučavanje ptica

Sveobuhvatni ishod Letnjeg ekološkog kampa Đerdap predstavlja afirmaciju i integraciju ovog dela Karpatske Srbije u regionalne i evropske programe zaštite životne sredine i uvođenja održivog razvoja kao načina razmišljanja. Kao prioritetni cilj, ekološko društvo Endemit vidi integraciju Srbije u zajednicu karpatskih zemalja i to putem integracije NP Đerdap i cele Karpatske Srbije u "Karpatsku eko-regionalnu inicjativu" čiji je zadatak zaštita i unapređivanje prirodnog i kulturnog bogatstva ovog dela Evrope.

 


Rad grupe za floru Otisak medveđe šape

 

U ovom procesu potrebno je da se stekne uvid u stanje i tendencije svih komponenti životne sredine, što je ekološko društvo Endemit činilo kroz dosadašnje (gore navedene) aktivnosti na Đerdapu. Takođe, važno je da se lokalno stanovništvo upozna sa prirodnim i kulturnim vrednostima prostora na kom živi kao i da ovlada znanjima i veštinama za rešavanje problema životne sredine sa kojima su svakodnevno suočeni. Napori ekološkog društva Endemit bili su delom usmereni na podsticanje lokalnih zajednica na veću saradnju sa susedima iz Rumunije. To je značajno i sa aspekta težnji da se nacionalni park Đerdap u Srbiji i park prirode Portile de Fier u Rumuniji proglase od strane UNESCO-a za Međudržavni rezervat biosfere, a u cilju bolje zaštite i izučavanja prirode, predela i kulture.
Do sada je realizovano pet Letnjih ekoloških kampova (Đerdap 2001, 2002, 2003, 2004, i 2005), tako da sa ponosom možemo utvrditi da je Endemit ostvario jedan deo svoje misije. Petim kampom 2005. godine finalizovane su dosadašnje aktivnosti na Đerdapu i postignuta je realizacija većine ciljeva i ishoda. Rezultati navedenih ciljeva zavisiće takođe i od stručnih, naučnih organizacija i institucija koje raspolažu našim i drugim podacima. Takođe, važna je uloga pripadnika lokalnih zajednica koji mogu da iskoriste dostignuća Ekološkog društva "Endemit" i nadograde ih ličnim angažovanjem.

 

Ukoliko se bude javila potreba, a zarad upotpunjavanja podataka, svaka od grupa koje su bile aktivne na Kampu zadržava pravo da pripremi poseban projekat za teritoriju NP Đerdap i cele Karpatske Srbije.

 
   
 
 
 
Povratak na prethodnu stranu